Optie sport GO! for it!

Optie sport GO! for it!

Van in de vroegste jaren kunnen kinderen en jongeren op Campus Van Eyck genieten van kwalitatief onderwijs waarbij leerlingen gevormd worden  op het vlak van kennis en vaardigheden, zodat zij klaar zijn om hun plaats op de arbeidsmarkt te veroveren of door te stromen naar het hoger onderwijs.

Daarom hebben we gekozen voor een nieuw project waar wij onze leerlingen de mogelijkheid willen bieden om ongeacht hun studierichting een extra pakket sport te kiezen. Vanaf het 5de leerjaar basisonderwijs tot in het laatste jaar secundair zullen leerlingen van Campus Van Eyck kunnen kiezen tussen 4 u voetbal of 4 u Multisport in een aangepast lessenpakket ongeacht de studierichting.

Hoe kan je je inschrijven?

Via onderstaande link kan je je inschrijven voor één van onze studierichtingen met de optie sport.

Basisschool GO! BS De Sprong
Middenschool Maaseik
Atheneum Maaseik
Technisch Atheneum Maaseik

Begin juli en/of eind augustus organiseren wij een inschalingsproef waarna de leerlingen al dan niet toegewezen worden tot de optie voetbal of niet. U wordt hiervoor per mail uitgenodigd. Voor aanvang van de lessen in september zal er een afsprakennota ondertekend worden tussen leerlingen, ouders, directie en de klastitularis.  

Hoe gaat dit in zijn werk?

Er zullen twee groepen gevormd worden: enerzijds leerlingen vanaf 10 jaar van de 3e graad basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs en anderzijds leerlingen van de 2e en 3e graad secundair onderwijs. Los van de individuele scholen en los van hun studierichting kunnen deze leerlingen met goedkeuring van hun ouders aan het begin van het schooljaar kiezen voor de 4 u extra sport. De eerste groep (leerlingen van de basisschool en de Middenschool) krijgt les op dinsdag en donderdag het 5e en 6e lesuur, de tweede groep (leerlingen van het Atheneum en Technisch Atheneum) op dinsdag en donderdag het 7e en 8e uur.

Wie gaat er lesgeven?

Voor voetbal doen we een beroep doen op Maarten Verdonck en met dat in zijn kielzog is Brian Heynen peter van dit project.
Brian is als Maaseikenaar en lid van de kampioenenploeg  2019 van KRC Genk bekend in deze streek.

In Multisport zullen de leerlingen maandelijks de basisbeginselen van iedere sporttak of toch zoveel mogelijk verschillende sporten onder de knie proberen te krijgen. Deze groep zal gecoacht en begeleid worden door een van onze sportleerkrachten.

Waarom zou jij kiezen voor een school met 4u sport per week?

Sport en bewegen hebben heel duidelijk positieve effecten op de hersenstructuur en executieve hersenfuncties, op motorische en beweegvaardigheden en op fitheid, die voor het leren allemaal van belang zijn.

En hierin staan we niet alleen. Dit is wat onze ambassadeurs uit het Hoger Onderwijs vinden van onze ambitie en ons project.

 “Mens sana in corpore sano is een bekend Latijns citaat dat vele bekende elitescholen zoals Oxford, Cambrigde, … al ruime tijd toepassen. Sport verdient daarom een belangrijke plaats binnen het onderwijs.”
Ben Lambrechts, Algemeen Directeur Hogeschool PXL

 “Meer sporten verhoogt de slaagkansen in onderwijs.

Immers, veel sporten zorgt bij het studeren voor meer energie, een hoge concentratie en meer goesting in leren. Conclusie: sport is de natuurlijke doping voor studiesucces!”
Marc Hermans, Departementshoofd PXL Education, Hogeschool PXL

“Exercise is Medicine!”
Dat sporten je conditie verbetert en ervoor zorgt dat je sterkere spieren krijgt, wist je wellicht al? Maar wist je ook dat sporten je concentratie en denkvermogen verbetert en je risico op heel wat aandoeningen aanzienlijk vermindert? Wetenschappers zijn echter duidelijk, we bewegen te weinig en zitten eigenlijk veel te veel. Get up and move that body!”
Prof. Dr. Bert Op ’t Eijnde, Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen Universiteit Hasselt en ADLON Sports Medical Center

Wil je meer weten over deze opleiding? Stuur dan een mail naar secretariaat@desprongmaaseik.be of directie@desprongmaaseik.be